ulpan

Dèan clàraidh

Fàilte

Tha thu ag aontachadh ris a' Poileasaidh Neo-thaisbeanaidh agus ris na Teirmean is Cumhachan againn nuair a chruthaicheas tu cunntas Ùlpan. Nach toir thu ùine son an leughadh.

*

*

*

*

*

*

*

(DD/MM/YYYY)*

*

*


*


*

*

*

An do rinn thu Ùlpan a-riamh roimhe?*


Nach innis thu dhuinn cò an t-aonad as àirde a tha thu air ruigsinn, cò theagaisg e, agus cò a' bhuidheann-solair dam phàigh thu. Ma tha cuimhne agad air cuin a thachair an teagasg ud, bhiodh sin na chuideachadh mhòr dhuinn.

A bheil pàiste(an) agaibh ann am Foghlam Gàidhlig*

1.0