ulpan"

Fiosrachadh a' chlais

Back

Baile / sgìre / eilean: Eilean Bharraigh

Àite: Ionad Ionnsachaidh

Seòladh: Bàgh a' Caisteil, Barraigh

Còd-puist: HS9 5XD

Ìre: 1

Aonadan: 1-12

Latha tòiseachaidh: 08/11/2016

Latha crìochnachaidh: 15/12/2016

Uair: MÀI 16:30-18:00, ARD 16:30-18:00

Prìs: £ 85

An gabh ILA a chleachdadh? Iomchaidh

Solaraiche cùrsa: Lews Castle College

Cuir fios gu: Dolina Macleod

Post-d: dolina.macleod@uhi.ac.uk

Àireamh fòn: 01851 770 460

Làrach-lìn: www.lews.uhi.ac.uk

1.0.1