ulpan"

Fiosrachadh a' chlais

Back

Baile / sgìre / eilean: Steòrnabhagh

Àite: Comhairle nan Eilean Siar

Seòladh: Rathad Springfield, Steòrnabhagh

Còd-puist: HS1 2BW

Ìre: 2-3

Aonadan: 40-62

Latha tòiseachaidh: 13/09/2016

Latha crìochnachaidh: 16/05/2016

Uair: MÀI 09:00-10:30

Prìs: £ Fee Waiver

An gabh ILA a chleachdadh? Neo-iomchaidh

Solaraiche cùrsa: Lews Castle College

Cuir fios gu: Dolina Macleod

Post-d: dolina.macleod@uhi.ac.uk

Àireamh fòn: 01851 770460

Làrach-lìn: www.lews.uhi.ac.uk

1.0.1