ulpan"

Fiosrachadh a' chlais

Back

Baile / sgìre / eilean: Steòrnabhagh

Àite: Colaisde a' Chaisteil

Seòladh: Steòrnabhagh, Eilean Leòdhais

Còd-puist: HS2 0XR

Ìre: 1

Aonadan: 1-24

Latha tòiseachaidh: 12/09/2016

Latha crìochnachaidh: 12/12/2016

Uair: LUA 09:30-11:00, CIA 09:30-11:00

Prìs: £ 145

An gabh ILA a chleachdadh? Iomchaidh

Solaraiche cùrsa: Lews Castle College

Cuir fios gu: Dolina Macleod

Post-d: dolina.macleod@uhi.ac.uk

Àireamh fòn: 01851 770460

Làrach-lìn: www.lews.uhi.ac.uk

1.0.1