ulpan"

Fiosrachadh a' chlais

Back

Baile / sgìre / eilean: Glaschu

Àite: Oilthigh Ghlaschu

Seòladh: Togalach Naoimh Anndra, Sràid Eldon

Còd-puist: G3 6NH

Ìre: 3

Aonadan: 49-72

Latha tòiseachaidh: 29/03/2016

Latha crìochnachaidh: 02/06/2016

Uair: MÀI 19:00-20:30, ARD 19:00-20:30

Prìs: £ 230

An gabh ILA a chleachdadh? Neo-iomchaidh

Solaraiche cùrsa: University of Glasgow - Open Studies

Cuir fios gu: Liam Kane

Post-d: liam.kane@glasgow.ac.uk

Àireamh fòn: 0141 330 1854

Làrach-lìn: http://www.gla.ac.uk/study/short/

1.0.1