ulpan"

Fiosrachadh a' chlais

Back

Baile / sgìre / eilean: Dùn Obhainn

Àite: Colaiste Earra-Ghàidheil

Seòladh: Ionad Dhùn Obhainn, Bàgh an Iar, Dùn Obhainn

Còd-puist: PA23 7HP

Ìre: 1

Aonadan: 1-24

Latha tòiseachaidh: 08/03/2016

Latha crìochnachaidh: 07/06/2016

Uair: LUA 18:00-19:30, CIA 18:00-19:30

Prìs: £ 169

An gabh ILA a chleachdadh? Iomchaidh

Solaraiche cùrsa: Argyll College

Cuir fios gu: Rhona Altin

Post-d: Rhona.Altin@uhi.ac.uk

Àireamh fòn: 01631 559 750

Làrach-lìn: www.argyllcollege.ac.uk

1.0.1